Terra Blog

Stay up to date with our most recent news and updates

Subscribe for Blog Updates

Sign up today for free and be the first to get notified on new updates.

We respect your privacy. We will NEVER sell, rent or share your email address. Please read and review our privacy policy.

ประธานธนาคาร ธอส. “สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล” เผยคลังเตรียมออกกฎหมายจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เป็นนิติบุคคล หวังให้รวบรวมข้อมูลบ้านใหม่-มือสอง นายทะเบียนรับจดทะเบียนนายหน้า พร้อมเผย 5 เดือน ธอส. ปล่อยกู้ 8 หมื่นล้านบาท ระบุตลาดอสังหาฯ ปรับตัวดีขึ้นคาดทั้งปี ขยายตัว 5% ส่งผลให้สิ้นปี 2561 ปล่อยกู้ทะลุเป้า 2 แสนล้านบาท ...

“ในยามจำเป็นที่ต้องใช้เงิน ควรเลือกกู้เงินในระบบ เช่น การเลือกใช้บัตรกดเงินสด บัตรเครดิต เพราะการกู้นอกระบบจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ามาก” คนเรามีโอกาสประสบกับเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องใช้เงินแบบเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือตนเองเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล เกิดภัยธรรมชาติต้องใช้เงินซ่อมบ้าน ซ่อมรถ...

“สุวพันธ์”ร่วมเป็นประธาน เปิดโครงการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ก่อนปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 7(พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เผยสคบ.นำร่องทบทวน แก้ไขเพิ่มเติม ม.22 การโฆษณาขายอสังหาริมทรัพย์ทางสื่อต่างๆ สอดรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ...